Yo sóc dels qui pensen que la bisexualitat masculina és residual. Es poc significativa per una qüestió genètica, a diferència de la femenina que és més flexible i menys condicionada per la genètica i sí per la experiència vital. Això fa que hi hagi dones que puguin experimentar al llarg de la seva vida moments homo i retornar després a la pràctica hetero. Aquest fet les pot desorientar, perque no saben que aquesta "ambigüetat" és normal en moltes dones i convindria que la societat ho assumís.
En canvi, centrant-me en el món gai, jo sí identifico com a bisexualitat la modalitat "rodó" o versàtil. És a dir, aquells nois o homes que adopten un rol passiu o actiu segons les circumstàncies o els "partenaires" masculins amb qui estan. Per a mi, aquesta plasticitat de "ser penetrat" o "penetrar" indistintament és un evidència de BISEXUALITAT, no donant-se clarament en molts cassos que coneixem en que els implicats asseguren que els "hi va" tant els homes com les dones.