Els discapacitats i els membres de la població LGTBI, per si mateix, són
poblacions que freqüentment són víctimes de discriminació. Però quan
una persona reuneix ambdues realitats, la seva situació és més complexa.
Se senten doblement discriminats.Aquests són els testimonis i les conclusions del recent estudi que va realitzar l'Observatori
de Discapacitat de la Secretaria de Planejament de Bogotà, Colòmbia, en la qual van
enquestar 30 persones en condició de discapacitat, que van prendre la decisió de parlar
també de la seva orientació sexual.

L'estudi es va concentrar a indagar de manera qualitativa sobre “les condicions de vida i
l'accés que tenen al sistema de salut i d'educació, trobant que per a aquesta població no
és fàcil comptar amb aquests serveis”, diu l'informe.

Entre les respostes, per exemple, en indagar per les oportunitats d'emprenedoria, el
resultat no va ser encoratjador. Assenyalen que per la seva condició i falta de formació,
per obtenir el seu suport només es poden dedicar a llocs de treball informals, que els
representen baixos ingressos.

Quant a l'accés als programes d'habitatge, la situació no és millor. Els enquestats van
respondre que tenen dues grans dificultats: que desconeixen els projectes d'Habitatge
d'Interès Prioritari (HIP) o Habitatge d'Interès Social (HIS) i que no tenen recursos per
accedir a un altre tipus d'immoble.

Si bé la mostra sembla no ser representativa, es va tenir en compte que en aquestes
condicions són pocs els que decideixen a parlar del tema. “Sabem que hi ha molta
població amb discapacitat i identitat sexual no normativa, però com se sent discriminada
per la seva situació, no vol sentir-se doblement discriminada per la seva identitat”, va dir
Rovitzon Ortiz, director d'Equitat i Polítiques Poblacionals de la Secretaria de Planejament.

D'acord amb xifres oficials, a Bogotà almenys quatre de cada 100 habitants tenen algun
tipus de discapacitat (300.000 persones) i menys de la meitat (125.000) és en el Registre
de Discapacitat. Finalment, només 40.000 rep serveis del Districte tals com suport de
cuidadors, subsidis, salut i educació. Malgrat aquest cens, no existeixen xifres exactes de
quants són de la comunitat LGTBI.

D'acord amb Juan Carlos Prieto, director de Diversitat Sexual de la Secretaria de
Planejament, la investigació busca generar una ruta perquè el Districte prengui decisions
en relació amb les persones amb discapacitat i identitats sexuals no normatives.

Font: Sentidog.com