CATALÀ
MATRIMONI HOMOSEXUAL PARLARÀ AL PARLAMENT EUROPEU PER A LLUITAR CONTRA
L’HOMOFÒBIA

Josep Anton Rodríguez Collado, president del Casal Lambda – Catalunya /
Hipólito Sánchez Nuévalos, director de la revista Lambda, Assisteixen
com
a matrimoni i com a activistes invitats pel Parlament Europeu a
intervenir
en una assemblea de parlamentaris.
Data de l’acte: 15 de febrer de 2006. Lloc: Parlament Europeu. Seu
d’Estrasburg.

El Casal Lambda, associació per la igualtat de gais i lesbianes de
Catalunya, representat pel seu president i el seu director de revista,
i
amb el suport de l’ONG igualitària Fundación Triángulo, comuniquen als
mitjans una acció en pro de les persones que transcendeix l’àmbit
nacional
i posa Espanya com a país referent en la igualtat de drets.

L’Intergroup on Gay and Lesbian Rights European Parliament invita Josep
Anton Rodríguez Collado, president del Casal Lambda i Hipólito Sánchez
Nuévalos, director de comunicació del mateix Casal i director de la
revista Lambda, a assistir a l’assemblea oberta de l’Intergroup, el dia
15
de febrer de 2006, a Estrasburg per a visualitzar com a fet la realitat
d’un matrimoni homosexual, el de Josep Anton Rodríguez i Hipólito
Sánchez
i, plantejar la llibertat de les persones sense discriminació per raó
d’orientació sexual, així com la igualtat real de drets. És la primera
vegada que un matrimoni de dues persones del mateix sexe intervé en un
acte del Parlament Europeu.

Davant una UE que defensa, no solament una economia comuna, sinó també
la
dignitat de les persones i, veient que en 2005, les marxes Gais de
l’orgull van ser prohibides en alguns països i, que, a més, els líders
polítics i religiosos van utilitzar la llengua de l’odi i de l’amenaça
i
que la policia no ha pogut protegir les demostracions pacífiques i
acabar
amb la protesta violenta dels grups homòfobs. L’intergrup es pregunta i
proposae a estudi: la ressolució adoptada per la UE "Homofòbia a
Europa",
que ha estat un pas important en la lluita contra aquesta tendència
preocupant, ¿és suficient? ¿quin ha de ser el pas següent? ¿Quines
línies
d’acció i quines estratègies s’han de fer des de la UE i des dels
Estats
membres?

Per a cercar estratègies d’acció han considerat important argumentar
des
dels fets: el matrimoni homosexual existeix, és possible, és real. La
conscienciació ciutadana té un gran valor per a aconseguir la
integració
social de les persones homosexuals i de la igualtat de drets de totes
les
persones, sense excepció, i, per tant, també incloses les homosexuals.

Per a Josep Anton Rodríguez, president del Casal Lambda: “La lluita
contra
l’homofòbia passa per la visualització, en la vida quotidiana d’una
realitat que no pot estar més temps amagada, els homosexuals, gais i
lesbianes, els bisexuals i les persones transsexuals existeixen i
formen
part de les societats, com a ciutadans de ple dret. La visibilitat
quotidiana és el gran pas per a la consecució de drets. Els Estats
membres
de la UE han d’exercir les funcions per a les quals han estat
democràticament elegits, garantir els drets de TOTS, sense excepció ni
discriminació per raons sexuals. L’existència en la vida quotidiana
d’una
realitat, la de persones de diferent orientació sexual, té un valor
major
que una veritat o una pressumpció, té rang de llei”.


Així mateix Miguel Ángel Sánchez, president de la Fundación Triángulo
per
la Igualtat Social de Gais i Lesbianes, va remarcar: “L’acte del dia 15
és
molt important. És la primera vegada que un matrimoni homosexual parlar
en
el Parlament Europeu, davant de representants de milions de ciutadans,
inclosos països amb polítiques homòfobes, com Polònia, els companys de
Casal Lambda seran una prova que la igualtat de drets de tots és una
realitat, que no és ja un impossible, una utopia, un somni i, a més,
serà
un acte de compromís de tots els demòcrates europeus disposats a
lluitar
per aquesta igualtat en la resta de la Unió”


Casal
Lambda
/
Fundación
Tirangulo
-
11
de
febrer
de
2006
Telèfons de Contacte:
Josep Anton Rodríguez Collado: + 34 675 099 729 president@lambdaweb.org
Intergrup del Parlament Europeu sobre els drets de gais y lesbianes:
Pilar
d'OREY - Assistant to MEP Raül Romeva. EP - ASP 08G251
Rue Wiertz 60, 1047 Brussels. 32-2-284 76 45
Strasbourg: 33-3-88 17 76 45 rromeva@europarl.eu.int
CASTELLANO
MATRIMONIO HOMOSEXUAL HABLARÁ ANTE PARLAMENTO EUROPEO PARA LUCHAR
CONTRA
LA HOMOFOBIA

Josep Anton Rodríguez Collado, presidente del Casal Lambda – Cataluña e
Hipólito Sánchez Nuévalos, director de la revista Lambda, acudirán como
matrimonio y como activistas invitados por el Parlamento Europeo a
intervenir ante una asamblea de parlamentarios.
Fecha del acto: 15 de febrero de 2006. Lugar: Parlamento Europeo. Sede
de
Estrasburgo.

El Casal Lambda, asociación por la igualdad de gais y lesbianas de
Cataluña, representado por su presidente y el director de su revista, y
con el apoyo de la ONG igualitaria Fundación Triángulo, comunican a los
medios una acción en pro de las personas que transciende el ámbito
nacional y pone a España como país referente en la igualdad de
derechos.

El Intergrupo del Parlamento Europeo sobre derechos de Gais y
Lesbianas,
ha invitado a Josep Anton Rodríguez Collado, presidente del Casal
Lambda y
a Hipólito Sánchez Nuévalos, director de comunicación del mismo Casal y
director de la revista Lambda, a asistir la asamblea abierta del
Intergroup, el día 15 de febrero de 2006, en Estrasburgo para
visualizar
como hecho la realidad de un matrimonio homosexual, el de Josep Anton
Rodríguez e Hipólito Sánchez y, plantear la libertad de las personas
sin
discriminación por razón de orientación sexual, así como la igualdad
real
de derechos. Es la primera vez que un matrimonio de dos personas del
mismo
sexo interviene en un acto del Parlamento Europeo.

Ante una UE que defiende, no sólo una economía común, sino también la
dignidad de las personas y, viendo que en 2005, las marchas Gays fueron
prohibidas en algunos países y, que, además, los líderes políticos y
religiosos utilizaron la lengua del odio y de la amenaza y que la
policía
no ha podido proteger las demostraciones pacíficas y acabar con la
protesta violenta de los grupos homófobos. El intergrupo se pregunta y
propone a estudio: la resolución adoptada por la UE "Homofobia en
Europa",
que ha sido un paso importante en la lucha contra esta tendencia
preocupante, ¿es suficiente? ¿cuál debe ser el siguiente paso? ¿Qué
líneas
de acción y qué estrategias se debe seguir desde la UE y desde los
Estados
miembros?

Para buscar estrategias de acción han considerado importante argumentar
desde los hechos: el matrimonio homosexual existe, es posible, es real.
La
concienciación ciudadana tiene un gran valor para conseguir la
integración
social de las personas homosexuales y de la igualdad de derechos de
todas
las persona, sin excepción, y, por tanto, incluidas las homosexuales.

Para Josep Anton Rodríguez, presidente del Casal Lambda: “La lucha
contra
la homofobia pasa por la visualización, en la vida cotidiana de una
realidad que no puede estar por más tiempo escondida, los homosexuales,
gays y lesbianas, los bisexuales y las personas transexuales existen y
forman parte de las sociedades, como ciudadanos de pleno derecho. La
visibilidad cotidiana es el gran paso para la consecución de derechos.
Los
Estados miembros de la UE deben ejercer las funciones para las que han
sido democráticamente elegidos, garantizar los derechos de TODOS, sin
excepción ni discriminación por razones sexuales. La existencia en la
vida
cotidiana de personas de diferente orientación sexual, tiene un valor
mayor que una verdad o una presunción, tiene categoría de ley”.

Del mismo modo Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Fundación
Triángulo
por la Igualdad Social de Gais y Lesbianas, señaló: “El acto del día 15
es
muy importante. Es la primera vez que un matrimonio homosexual habla en
el
Parlamento Europeo, ante representantes de millones de ciudadanos,
incluidos países con políticas homófobas, como Polonia, los compañeros
del
Casal Lambda serán una prueba de que la igualdad de derechos de todos
es
una realidad, que no es ya un imposible, una utopía, un sueño, y además
será un acto de compromiso de todos los demócratas europeos dispuestos
a
luchar por esa igualdad en el resto de la Unión”.


Casal
Lambda
/
Fundación
Triángulo
11
de
febrero
de
2006
Teléfonos de Contacto: