Bases del tretzè Concurs de Fotografia “Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”


Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a l’Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.
Tema:
Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTBI (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).
Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
Màxim tres fotografies per participant.
Format:
Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.
Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:
Títol de l’obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.
Calendari:
El termini de recepció de les fotografies serà fins al 7 de desembre de 2017.
Lliurament:
Les obres es lliuraran per e-mail a l’adreça
amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
d’una foto, s’haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

Drets d’Inscripció:
Gratuïts.
Jurat:
Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTBI.
Veredicte:
El seu veredicte serà inapel·lable.
Premis:
S’atorgará un premi de 100 euros a la millor fotografía.
Admissió:
Un jurat d’admissió desqualificarà aquelles obres que no s’ajustin a les bases.
Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del GAG (
www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a l’autora o autor premiat.

Exposició:
Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l’associació (
www.amicsgais.org).
Una selecció d’aquestes obres serà objecte d’una exposició pública al Espai Jove Garcilaso
(Carrer de Garcilaso, 103, Barcelona) del 14-12-2017 al 09-01-2018. L’organització es reserva
la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.

L’acte d’inauguració serà el 14-12-2017 a les 19: 30h, a càrrec d’una persona representant del Districte de Sant Andreu i un fotògraf professional i President del jurat, fent-se a continuació el lliurament de premis a la fotografia guanyadora.
En paral·lel, hi haurà una exposició del 40è aniversari de la primera manifestació LGBTI en la clandestinitat a Barcelona.
Altres especificacions:
Els casos imprevists seran resolts per l’organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases. Les tres fotos guanyadores podran ser utilitzades en campanyes de sensibilització LGTBI conduïdes pel GAG.
Tràmits i informació:
E-mail:
amicsgais@amicsgais.org
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web:
www.amicsgais.orgXIII Concurso de Fotografía GAG
Bases del decimotercero Concurso de Fotografía “Asociación Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”

Participantes:
Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur, residente en el Estado Español, con independencia de su nacionalidad.
Tema:
Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual).
Obras:
Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo tres fotografías por participante.
Formato:
Archivo JPEG. Resolución mínima de 1500 píxeles por 2000 píxeles.
Presentación:
Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá en el mail los siguientes
datos:
Título de la obra.
Nombre y apellidos.
DNI.
Dirección.
Teléfono de contacto.
E-mail.
Calendario:
El plazo de recepción de las fotografías será el 7 de diciembre de 2017.
Entrega:
Las obras se enviarán por e-mail a la dirección
amicsgais@amicsgais.org. Si se envía
más de una foto, se habrá de hacer en un e-mail diferente para cada foto.

Derechos de Inscripción:
Gratuitos.
Jurado:
Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía
y del movimiento LGTBI.
Veredicto:
Su veredicto será inapelable.
Premios:
Se otorgará un premio de 100 euros a la mejor fotografía.
Admisión:
Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.
Comunicación:
El veredicto se hará público en la web del GAG (
www.amicsgais.org) y será
comunicado personalmente a la autora o autor premiado.

Exposición:
Las obras admitidas al concurso serán expuestas en la web de la asociación (
www.amicsgais.org). Una selección de estas obras será objeto de una exposición
pública en el Espai Jove Garcilaso (Calle de Garcilaso, 103, Barcelona) del 14-12-2017 al
09-01-2018 La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta
exposición.
El acto de inauguración será el 14-12-2017 a las 19:30h, a cargo de una persona representante del Distrito de Sant Andreu y un fotógrafo profesional y Presidente del jurado, haciéndose a continuación la entrega de premios a la fotografía ganadora.

En paralelo, habrá una exposición del 40ª aniversario de la primera manifestación LGBTI en la clandestinidad en Barcelona.
Otras especificaciones:
Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases. Las tres fotos ganadoras podrán ser utilizadas en campañas de sensibilización LGTBI conducidas por el GAG.
Trámites e información:
E-mail:
amicsgais@amicsgais.org
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web:
www.amicsgais.org