Mes: octubre de 2006

  • Màrius Tàrraga — Un Pla per la plena igualtat de gais, lesbianes i trans

    Màrius Tàrraga — Un Pla per la plena igualtat de gais, lesbianes i trans

    L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.7 que “els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella, tenint en compte llurs característiques, amb independència de l’orientació sexual de llurs membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres formes de convivència i llurs efectes”. Així mateix, […]