Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

XIX Concurs de Fotografia LGTBIQ+ - G.A.G. (Bases 2023)-Català

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • XIX Concurs de Fotografia LGTBIQ+ - G.A.G. (Bases 2023)-Català

  XIX Concurs G.A.G. de fotografia LGTBIQ+
  (Bases 2023)


  Bases del dinovè Concurs de Fotografia de l’Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Trans*q i Bisexuals (G.A.G.)

  Participants:
  El concurs és obert a qualsevol persona que compleixi els requisits establerts en aquestes bases, professional o amateur, resident a l’estat espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.


  Temàtica:
  Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de visibilització LGTBIQ+ (Lesbiana, Gai, Trans, Bisexual, Intersexual, Queer, Asexual i altres dissidències sexuals i de gènere).


  Forma de participació:
  • Obres: S’han de presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
  • Màxim tres fotografies per participant.
  • Format: Arxiu digital en format JPEG amb resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels i/o 300dpi.
  • Lliurament: Les obres s'enviaran per e-mail a l’adreça amicsgais@amicsgais.org
  • Si es lliura més d’una foto, s’haurà de fer en diferents missatges, un missatge per a cada foto.
  • Amb cada foto presentada al concurs, la persona participant inclourà les següents dades:
  • Títol de l’obra
  • Nom i cognoms
  • DNI
  • Adreça postal
  • Telèfon de contacte
  • E-mail.

  Característiques de les fotografies:

  Les persones concursants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat respecte a cada imatge que:
  • Ha sigut feta per la persona participant i és una obra original seva.
  • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
  • Pel sol fet de participar en aquest concurs les persones autores reconeixen ésser posseïdores del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir-ne els drets d’autor i els drets d’imatge.
  • L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional del l’entitat, així com les que siguin discriminatòries o ofensives per raó de naixement, ètnia, gènere, religió, opinió, opció sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social contra persones, entitats o institucions.
  • L’organització queda exonerada, no fent-se responsable, respecte al incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial, secret comercial, d’imatge o qualsevol altre dret de la propietat, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels participants del concurs de les bases presents.

  Termini:
  El termini de recepció de les fotografies serà el dia 6 de desembre de 2023 a les 23.59h.


  Drets d’inscripció:
  Gratuïts.

  Jurat:
  El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.


  Estarà format per persones de reconegut prestigi dins del món de la fotografia i del moviment LGTBIQ+.
  Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables i podrà declarar desert el concurs.

  Premis:
  S’atorgarà

  Primer Premi: 200€
  Segon Premi: 100 €
  Tercer Premi:50 €

  Aquest premi està exclòs del IRPF, de conformitat amb el 75.3 F) del Reial Decret 439/2007, de reglament del IRPF, per no superar el valor de 300 Euros.

  Comunicació:
  El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a la persona premiada.


  Exposició:
  Les obres admeses al concurs seran exposades online al web de l’associació (www.amicsgais.org).

  Una selecció d’aquestes obres serà objecte d’una exposició pública. Aquesta any es farà a la sala d’exposicions del Espai Jove Garcilaso, C/Garcilaso,103.


  La inauguració, exposició i entrega de premis serà també a l'Espai Jove Garcilaso, el dia 15 de desembre a les 19.30 h

  Acceptació de les bases
  La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el jurat.


  De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades no seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals amb CIF G62823000.

  D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició al correu electrònic amicsgais@amicsgais.org

  L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

  Altres especificacions:
  Els casos imprevists seran resolts per l’organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases. Les fotos presentades podran ser utilitzades en campanyes de sensibilització LGTBIQ+ produïdes pel G.A.G. fent constar la persona autora de les mateixes.

  En cas de conflicte, les bases se sotmeten a la jurisdicció de l’organitzador.

  Tràmits i informació:
  E-mail: amicsgais@amicsgais.org
  Tel.: 650.21.74.77 (16h a 19h)
  Web: www.amicsgais.org

  Anima't! Participa-hi!

Trabajando...
X