Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de prensa. Homosexuales inmigrantes

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de prensa. Homosexuales inmigrantes

  (en castellano al final)

  SOCIETAT Barcelona, 14 de juliol de 2005

  GRAN PREOCUPACIÓ ENTRE IMMIGRANTS HOMOSEXUALS PER L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE MATRIMONI EN BARCELONA

  Amics i amigues de Redacció:

  L'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI) manifesta la seva profunda preocupació per les condicions que deuen aportar els i les contraents de l'estranger per a casar-se amb una parella espanyola del mateix sexe, segons requereix el Registre Civil de Barcelona i tal com va esdevenir a una parella de Canet de Mar. Demanar un certificat del consulat per a acreditar que en el país d'origen regeix una llei equivalent a l'espanyola és impossible en el cas dels matrimonis homosexuals per no existir, excepte en contats països, tal com ahir denunciava la Coordinadora Gai-Lesbiana.

  A més, en els països on l'homosexualitat és un delicte resulta no solament absurd demanar aquest certificat al consulat, sinó que suposa posar-se en risc de represàlies en cas de tornar un dia al país d'origen, atès que ningú garanteix la confidencialitat d'unes dades que poguessin arribar a les famílies dels immigrants afectats. Fins i tot en el nostre país, davant la comunitat immigrada o els propis familiars aquesta dada pot ser motiu de rebuig quan es tracta de cultures diferents. Per això no compareixen en públic. Convidem a conèixer la situació mundial de l'homosexualitat, encara il·legal en 80 països, com en diversos de l'àrea subsahariana o Nicaragua, segons denúncia Amnistia Internacional i castigada amb pena de mort en vuit, com és el cas de Mauritània i Pakistan, per citar alguns amb fluixos migratoris cap a Espanya (veure: www.ilga.org).

  Tradició catalana d’acollida
  ACATHI recorda que fa anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja va concedir la residència a un colombià que havia acreditat la convivència amb un gai català. Encara que es tracta de jurisdiccions i casos diferents, entenem que l'aplicació de la llei de matrimoni deu seguir la mateixa tradició respecte dels immigrants residents en aquest país.

  Síndic de Greuges
  ACATHI esperarà un temps prudencial per a conèixer la posició a Barcelona de la magistratura en l'aplicació de la llei de matrimoni civil per a parelles del mateix sexe entre un nacional i un estranger amb residència en aquest país, però en cas necessari no dubtarà de dur el cas davant el Síndic de Greuges. Totes les parelles que es trobin en aquesta situació poden contactar amb ACATHI: acathi@acathi.org o dirigir-se a la seu de la Coordinadora Gai-Lesbiana, matins (dilluns, dimecres i divendres) de 10 a 13’30h, carrer Finlàndia, 45 de Barcelona (Metro Pl. Sants, Línies 1 i 5).

  Declaracions
  El president de ACATHI, Gerónimo Pereira del Castillo, resident peruà, manifesta: “Com treballador que contribueixo al desenvolupament d'aquest país com qualsevol altre ciutadà, reclamo els mateixos drets que les altres persones, amb independència de la meva orientació sexual i sense risc de minvament dels meus drets si en el meu país d'origen regeixen lleis homofóbicas. Les lleis deuen aplicar-se del costat dels Drets Humans”.

  ACATHI, entitat associada a la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
  FEDELATINA (Federación Latina)


  -------------------------------------------------------------------------------------------

  SOCIEDAD Barcelona, 14 de julio de 2005

  GRAN PREOCUPACIÓN ENTRE INMIGRANTES HOMOSEXUALES POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE MATRIMONIO EN BARCELONA

  Amigos y amigas de Redacción:

  La Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes (ACATHI) manifiesta su profunda preocupación por las condiciones que deben aportar los y las contrayentes del extranjero para casarse con una pareja española del mismo sexo, según requiere el Registro Civil de Barcelona y tal como aconteció a una pareja de Canet de Mar. Pedir un certificado del consulado para acreditar que en el país de origen rige una ley equivalente a la española es imposible en el caso de los matrimonios homosexuales por no existir, salvo en contados países, tal como ayer denunciaba la Coordinadora Gai-Lesbiana.

  Además, en los países donde la homosexualidad es un delito resulta no solo absurdo pedir ese certificado al consulado, sino que supone ponerse en riesgo de represalias en caso de regresar un día al país de origen, toda vez que nadie garantiza la confidencialidad de unos datos que pudiesen llegar a las familias de los inmigrantes afectados. Incluso en nuestro país, ante la comunidad inmigrada o los propios familiares ese dato puede ser motivo de rechazo cuando se trata de culturas diferentes. Por eso no comparecen en público. Invitamos a conocer la situación mundial de la homosexualidad, todavía ilegal en 80 países, como en varios del área subsahariana o Nicaragua, según denuncia Amnistía Internacional y castigada con pena de muerte en ocho, como es el caso de Mauritania y Pakistán, por citar algunos con flujos migratorios hacia España (ver: www.ilga.org).

  Tradición catalana de acogida
  ACATHI recuerda que hace años, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya concedió la residencia a un colombiano que había acreditado la convivencia con un gay catalán. Aunque se trata de jurisdicciones y casos diferentes, entendemos que la aplicación de la ley de matrimonio debe seguir la misma tradición respecto de los inmigrantes residentes en este país.

  Síndic de Greuges
  ACATHI esperará un tiempo prudencial para conocer la posición en Barcelona de la magistratura en la aplicación de la ley de matrimonio civil para parejas del mismo sexo entre un nacional y un extranjero con residencia en este país, pero en caso necesario no dudará de llevar el caso ante el Síndic de Greuges. Todas las parejas que se encuentren en esta situación pueden contactar con ACATHI: acathi@acathi.org o dirigirse a la sede de la Coordinadora Gai-Lesbiana, mañanas (lunes, miércoles y viernes) de 10 a 13’30h, calle Finlandia, 45 de Barcelona (Metro Pl. Sants, Líneas 1 y 5).

  Declaraciones
  El presidente de ACATHI, Gerónimo Pereira del Castillo, residente peruano, manifiesta: “Como trabajador que contribuyo al desarrollo de este país como cualquier otro ciudadano, reclamo los mismos derechos que las demás personas, con independencia de mi orientación sexual y sin riesgo de merma de mis derechos si en mi país de origen rigen leyes homofóbicas. Las leyes deben aplicarse del lado de los Derechos Humanos”.

  ACATHI, entidad asociada a la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
  FEDELATINA (Federación Latina)
Trabajando...
X