Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

VII Concurs de Fotografia GAG (2011). Català i castellano

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • VII Concurs de Fotografia GAG (2011). Català i castellano

  (Castellano abajo)

  Editado por última vez por José Benito; https://www.amicsgais.org/forums/member/3-josé-benito en 1 de November, , 02:59:31.


 • #2
  Bases del concurs


  Comentario


  • #3
   Bases (text)

   Bases del Setè Concurs de Fotografia
   “Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”


   Participants:
   Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a l'estat espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

   Tema:
   Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual).

   Obres:
   Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre sobre paper.
   Màxim dues fotografies per participant.

   Format:
   Mínim d'imatge fotogràfica 15x23cm i un màxim de 25x35cm. Les fotografies hauran d'anar muntades sobre cartró ploma negre de 30x40cm en qualsevol orientació.

   Presentació:
   Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà un sobre tancat que contingui les següents dades:
   Títol de l'obra.
   Nom i cognoms.
   DNI.
   Adreça.
   Telèfon de contacte.
   E-mail.

   Calendari:
   El termini de recepció de les fotografies serà el 18 de novembre de 2011.

   Lliurament:
   Les obres es presentaran al local del Centre Cívic Sant Andreu (c/Gran de Sant Andreu, 111, baixos, 08030 Barcelona). Les obres poden ser remeses per correu fent constar “Concurs de Fotografia” al costat de l'adreça. En aquest cas es recomana el tràmit mitjançant un embalatge rígid i suficientment protector. L'Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues o danys causats durant el tràmit.

   Drets d'Inscripció:
   Gratuïts.

   Jurat:
   Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTB.

   Veredicte:
   El seu veredicte serà inapel·lable.

   Premis:
   S'atorgaran tres premis.
   Els premis són cortesia de Grupo Arena, Boyberry y revista Nois.

   1) Premi a la millor fotografia: 400 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
   2) Accèssit de 100 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
   3) Accèssit de 100 euros i publicació de la foto a la revista Nois.

   Admissió:
   Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

   Comunicació:
   El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a les autores o autors premiats.

   Exposició:
   Una selecció de les obres admeses al concurs serà objecte d'una exposició pública al cafè bar Punto BCN (c/Muntaner, 63, Barcelona) del 24-11-11 al 15-12-11. L'organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició
   L'acte d'inauguració serà el 24-11-11 a les 20h a càrrec del Regidor del Districte de Sant Andreu, el Sr. Raimond Blasi, fent-se a continuació l'entrega de premis a les fotografies guanyadores. Més endavant tindrà lloc una altra exposició amb totes les fotografies presentades, al Casal Can Portabella (c/Virgili, 24).

   Altres especificacions:
   Les fotografies premiades i els seus drets d'explotació seran propietat de l'organització. Les fotos no premiades es podran passar a recollir a partir de l'1 de març al Casal Can Portabella (c/Virgili, 24).

   Els casos imprevistos seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.

   Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura. L'organització no es farà responsable del deteriorament, pèrdua o robatori ocasional per causes alienes a la seva voluntat.

   Tràmits i informació:
   E-mail: amicsgais@yahoo.es
   Adreça: Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
   Concurs de Fotografia
   Centre Cívic Sant Andreu
   C/Gran de Sant Andreu, 111,
   08030 Barcelona
   Tel: 620.55.07.68 (10h a 14h i de 16h a 19h)
   Web: www.amicsgais.org

   Comentario


   • #4
    VII Concurso de Fotografía GAG (2011). Castellano

    Bases del Séptimo Concurso de Fotografía
    "Grupo de Amigos Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (GAG)"

    Participantes:
    Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur, residente en España, con independencia de su nacionalidad.

    Tema:
    Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización LGTB (lesbiana, gay, transexual, bisexual).

    Obras:
    Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel.
    Máximo dos fotografías por participante.

    Formato:
    Mínimo de imagen fotográfica 15x23cm y un máximo de 25x35cm. Las fotografías deberán ir montadas sobre cartón pluma negro de 30x40cm en cualquier orientación.

    Presentación:
    Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá un sobre cerrado que contenga los siguientes datos:

    Título de la obra.
    Nombre y apellidos.
    DNI.
    Dirección.
    Teléfono de contacto.
    E-mail.


    Calendario:
    El plazo de recepción de las fotografías será el 18 de noviembre de 2011.

    Entrega:
    Las obras se presentarán en el local del Centro Cívico Sant Andreu (c / Gran de Sant Andreu, 111, bajos, 08030 Barcelona). Las obras pueden ser remitidas por correo haciendo constar "Concurso de Fotografía" junto a la dirección. En este caso se recomienda el trámite mediante un embalaje rígido y suficientemente protector. La Asociación Grupo de Amigos Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños causados ​​durante el trámite.

    Derechos de Inscripción:
    Gratuitos.

    Jurado:
    Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía y del movimiento LGTB.

    Veredicto:
    Su veredicto será inapelable.

    Premios:
    Se otorgarán tres premios.
    Los premios son cortesía de Grupo Arena, Boyberry y revista Nois.

    1) Premio a la mejor fotografía: 400 euros y publicación de la foto en la revista Nois
    2) Accésit de 100 euros y publicación de la foto en la revista Nois.
    3) Accésit de 100 euros y publicación de la foto en la revista Nois.

    Admisión:
    Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.

    Comunicación:
    El veredicto se hará público en la web del GAG (www.amicsgais.org) y será comunicado personalmente a las autoras o autores premiados.

    Exposición:
    Una selección de las obras admitidas al concurso será objeto de una exposición pública en el café bar Punto BCN (c / Muntaner, 63, Barcelona) del 24-11-11 al 15-12-11. La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta exposición
    El acto de inauguración será el 24-11-11 a las 20h a cargo del Concejal del Distrito de Sant Andreu, el Sr.. Raimond Blasi, haciéndose a continuación la entrega de premios a las fotografías ganadoras. Más adelante tendrá lugar otra exposición con todas las fotografías presentadas, en el Casal Can Portabella (c / Virgilio, 24).

    Otras especificaciones:
    Las fotografías premiadas y sus derechos de explotación serán propiedad de la organización. Las fotos no premiadas se podrán pasar a recoger a partir del 1 de marzo en el Casal Can Portabella (c / Virgilio, 24).

    Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases.

    Las obras recibidas se tratarán con el máximo cuidado. La organización no se hará responsable del deterioro, pérdida o robo ocasional por causas ajenas a su voluntad.

    Trámites e información:
    E-mail: amicsgais@yahoo.es
    Dirección: Grupo de Amigos Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (GAG)
    Concurso de Fotografía
    Centro Cívico Sant Andreu
    C / Gran de Sant Andreu, 111,
    08030 Barcelona
    Tel.: 620.55.07.68 (10h a 14h y de 16h a 19h)
    Web: www.amicsgais.org
    Editado por última vez por José Benito; https://www.amicsgais.org/forums/member/3-josé-benito en 1 de November, , 03:00:12.

    Comentario


    • #5
     Jurat

     El jurat que decidirà les fotos guanyadores està format per:

     David Martí (Revista Nois) President
     Josep Vila (Conseller de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu)
     Joan Igual (Boyberry)
     Josep Mª Ortiz (Fundació Arena)
     José Benito Eres (GAG)

     Comentario


     • #6
      Invitació


      Comentario

      Trabajando...
      X