Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Concursos Lambda de Fotografia, Còmic i Cartells

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Concursos Lambda de Fotografia, Còmic i Cartells

  El termini de presentació es clourà el dia 13 de novembre de 2006 a les 9 del vespre.


  BASES DEL 9è PREMI LAMBDA DE CÒMIC 2006

  A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de còmics de temàtica gai o lèsbica, que contribueixin al reconeixement social del fet homosexual, objectiu bàsic de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

  B. Poden optar al 9è Premi Lambda de Còmic tots aquells còmics de temàtica gai o lèsbica, escrits o traduïts al català, que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o en qualsevol altre format.

  C. La història haurà de constar d’un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4, en format DIN A 4 o proporcional, i en qualsevol técnica. En cas de no dominar la retolació de textos es permetrà que el títol i els textos siguin fets a llapis, adjuntant hi en tot cas el text escrit en Word.

  D. Es presentarà l’original i set còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades del participant (nom, cognoms, domicili, telèfon, i si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

  E. La dotació d’aquest 9è Premi Lambda de Còmic és de 500 €. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
  BASES DEL 10è PREMI LAMBDA DE FOTOGRAFIA 2006

  A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la producció fotogràfica de temàtica gai o lèsbica, que contribueixi al reconeixement social del fet homosexual, objectiu bàsic de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

  B. Poden optar al 10è Premi Lambda de Fotografia totes aquelles fotografies de temàtica gai o lèsbica, que no hagin estat premiades en altres concursos, ni hagin estat presentades a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editades en cap publicació, revista o en qualsevol altre format.

  C. Les obres han de presentar se en blanc i negre o en color amb unes dimensions de 21 cm. x 29,50 cm (DIN A4).

  D. Cada obra portarà un títol. Dins d’un sobre tancat hi haurà les dades del participant (nom, cognoms, domicili, telèfon i, si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer se públic el veredicte del jurat.

  E. La dotació d’aquest 10è Premi Lambda de Fotografia és de 500 €. El premi podrà ser declarat desert i el veredicte del jurat serà inapel·lable.
  BASES DEL 2on PREMI LAMBDA DE CARTELL ANUNCIADOR DE LA MOSTRA

  A. L'objectiu d'aquest premi és fomentar la realització i difusió de la Mostra Lambda amb l'anunci de l'12a edició de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona, que contribueixin al reconeixement social del fet homosexual, objectiu bàsic de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

  B. Poden optar al 2on Premi Lambda cartell de Mostra tots aquells cartells que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d'adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o en qualsevol altre format.

  C. El Cartell ha de tenir un format de DIN A3. Hi ha de constar: ORGANITZAT PEL CASAL LAMBDA i el logotip oficial de la Mostra Lambda que facilitarà el Casal als participants quan ho sol•licitin, i/o s'incorporarà al cartell guanyador si no apareix en l'original.

  D. Es presentarà l’original i set còpies, amb el títol i el lema que s'hagin escollit. S'hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat, si és el cas. A dins hi constaran les dades del participant (nom, cognoms, domicili, telèfon i, si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors/es es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

  E. La dotació d'aquest 2on Premi Lambda de Cartell de Mostra és de 500 €. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
  BASES GENERALS


  F. Les obres aspirants als Premis Lambda 2006 en qualsevol de les seves categories hauran de ser lliurades personalment o trameses per correu certificat a la seu del Casal Lambda, c. Verdaguer i Callís, 10, 08003 Barcelona, tot indicant-ne la categoria: Premi Lambda de Fotografia / Còmic / Poesia / Narrativa Breu / Cartell anunciador de la Mostra Lambda de Cinema. El termini de presentació es clourà el dia 13 de novembre de 2006 a les 9 del vespre.

  G. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el Sopar de Nadal, que se celebrarà el divendres, 15 de desembre. L'organització es reserva el dret de publicar total o parcialment les obres presentades en les seves publicacions.

  H. Les obres no premiades de fotografía, còmic i del cartell de la mostra de cinema, podran ser retirades de la secretaria del Casal Lambda durant els mesos de febrer i març de 2007, previ avís i presentant-hi el justificant expedit per la secretaria receptora o el servei de correus. Les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran incorporades a la biblioteca del Centre de Documentació del Casal. Per contra, no seran retornats cap dels exemplars de poesía i conte concursants. A partir de la data del lliurament dels premis i fins a finals de gener, les obres guanyadores i/o altres participants dels premis de fotografía, còmis i del cartell de la mostra podran ser exposades al Casal Lambda.

  I. Els Jurats dels Premis Lambda estaran formats pel president del Casal Lambda o persona delegada, i per quatre persones especialment sensibilitzades en cada una de les categories. Actuarà de secretari/a sense vot una persona nomenada per la Comissió Permanent.

  J. No podrà concórrer als Premis cap membre de la Comissió Permanent del Casal Lambda. La presentació d'originals pressuposa l’acceptació d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.


  Per a més informació:
  . Telèfon: 93 319 55 50
  . A/e: info@lambdaweb.org

Trabajando...
X