Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de premsa. 28 de juny 2006.

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de premsa. 28 de juny 2006.

  (en castellano al final)

  POLÍTICA Barcelona, 27 de juny de 2006

  28 DE JUNY: DIA DE L'ORGULL HOMOSEXUAL
  GRAN SATISFACCIÓ DESPRÉS D'UN ANY DE PLENA IGUALTAT

  Amb motiu del 28 de Juny, Dia de l'Orgull de Gais i Lesbianes, la
  Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya manifesta la seva gran satisfacció un
  any després d'haver-se conquistat la plena igualtat legal de gais i
  lesbianes, felicita a tota la comunitat de gais, lesbianes i homes i dones
  transsexuals i reconeix el treball de qui amb el seu activisme i
  voluntariat han fet possible aquest gran assoliment social. Així mateix
  agraeix el suport dels partits polítics que van votar afirmativament en el
  Congrés dels Diputats i al Govern del President Rodríguez Zapatero per
  la seva defensa dels drets GLT.

  Declaracions:

  Antonio Guirado, Secretari General de la CGL, declara: “Han estat els
  dotze mesos de la igualtat, dels drets, de la dignitat. Podem estar
  plenament satisfets ja que a la llei que permet el matrimoni homosexual
  s'ha sumat la d'Identitat de Gènere que reclamaven els col·lectius d'homes
  i dones transsexuals. A tot això cal afegir que la ciutadania de
  Catalunya acaba d'aprovar en referèndum el primer Estatut de tot l'Estat que
  obliga a les autoritats a vetllar per la igualtat de totes les persones
  amb independència de la seva orientació sexual i del tipus de família
  constituïda i que exigeix eradicar l'homofòbia. En aquests dotze mesos,
  per tant, s'han aconseguit les cotes més elevades de la nostra història
  quant al reconeixement dels drets civils dels ciutadans, pel que aquest
  28 de juny ens sentim doblement orgullosos.

  Reptes pendents

  La consecució de tots aquests assoliments no ha de fer-nos oblidar que
  queden grans reptes pendents com la plena normalització de
  l'homosexualitat en la nostra societat ja que encara són molts els gais i lesbianes
  i homes i dones transsexuals que viuen amb greus problemes de caràcter
  social o laboral a causa de la seva orientació o identitat sexual. Així
  mateix l'educació en els centres públics i privats ha de recollir el
  respecte cap a totes les minories i els nous models familiars i hem de
  recaptar el suport institucional cap als col·lectius més vulnerables de
  la comunitat GLT: adolescents, majors, seropositius, discapacitats,
  famílies GLT, etc. En aquest sentit la Coordinadora Gai-Lesbiana de
  Catalunya reclamarà l'aplicació de polítiques actives des de les institucions
  públiques que contribueixin a la normalització social i que ofereixin
  suport a aquests col·lectius.

  Així mateix ens sentim obligats a treballar per a donar suport a les
  comunitats GLTB d'altres països, especialment els llatinoamericans,
  perquè aconsegueixin les mateixes cotes de respecte i igualtat legal que
  aquí hem adquirit. No hem d'oblidar-nos que encara són molts els països on
  gais, lesbianes i transsexuals són greument discriminats, perseguits i
  fins i tot assassinats. Han de contar amb tot el nostre suport.”

  La Coordinadora Gai-Lesbiana anima a la participació en les activitats
  i celebracions que es realitzen per tot l'Estat i especialment en la
  Manifestació Estatal que se celebrarà a Madrid el pròxim dissabte 1 de
  juliol.

  Gabinet de Mitjans de comunicació de la Federació d’Associacions
  Coordinadora Gai-Lesbiana

  *****************************************

  POLÍTICA Barcelona, 27 de junio de 2006

  28 DE JUNIO: DÍA DEL ORGULLO HOMOSEXUAL
  GRAN SATISFACCIÓN TRAS UN AÑO DE PLENA IGUALDAD

  Con motivo del 28 de Junio, Día del Orgullo de Gays y Lesbianas, la
  Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya manifiesta su gran satisfacción un
  año después de haberse conquistado la plena igualdad legal de gays y
  lesbianas, felicita a toda la comunidad de gays, lesbianas y hombres y
  mujeres transexuales y reconoce el trabajo de quienes con su activismo y
  voluntariado han hecho posible este gran logro social. Así mismo
  agradece el apoyo de los partidos políticos que votaron afirmativamente en el
  Congreso de los Diputados y al Gobierno del Presidente Rodríguez
  Zapatero por su defensa de los derechos GLT.

  Declaraciones:

  Antonio Guirado, Secretario General de la CGL, declara: “Han sido los
  doce meses de la igualdad, de los derechos, de la dignidad. Podemos
  estar plenamente satisfechos ya que a la ley que permite el matrimonio
  homosexual se ha sumado la de Identidad de Género que reclamaban los
  colectivos de hombres y mujeres transexuales. A todo ello hay que agregar que
  la ciudadanía de Catalunya acaba de aprobar en referéndum el primer
  Estatuto de todo el Estado que obliga a las autoridades a velar por la
  igualdad de todas las personas con independencia de su orientación sexual
  y del tipo de familia constituido y que exige erradicar la homofobia.
  En estos doce meses, por tanto, se han alcanzado las cotas más elevadas
  de nuestra historia en cuanto al reconocimiento de los derechos civiles
  de los ciudadanos, por lo que este 28 de junio nos sentimos doblemente
  orgullosos.

  Retos pendientes

  La consecución de todos estos logros no debe hacernos olvidar que
  quedan grandes retos pendientes como la plena normalización de la
  homosexualidad en nuestra sociedad ya que aún son muchos los gays y lesbianas y
  hombres y mujeres transexuales que viven con graves problemas de
  carácter social o laboral a causa de su orientación o identidad sexual. Así
  mismo la educación en los centros públicos y privados ha de recoger el
  respeto hacia todas las minorías y los nuevos modelos familiares y hemos
  de recabar el apoyo institucional hacia los colectivos más vulnerables
  de la comunidad GLT: adolescentes, mayores, seropositivos,
  discapacitados, familias GLT, etc. En este sentido la Coordinadora Gai-Lesbiana de
  Catalunya reclamará la aplicación de políticas activas desde las
  instituciones públicas que contribuyan a la normalización social y que
  ofrezcan apoyo a estos colectivos.

  Así mismo nos sentimos obligados a trabajar para apoyar a las
  comunidades GLTB de otros países, especialmente los latinoamericanos, para que
  consigan las mismas cotas de respeto e igualdad legal que aquí hemos
  adquirido. No debemos olvidarnos que aún son muchos los países donde gays,
  lesbianas y transexuales son gravemente discriminados, perseguidos e
  incluso asesinados. Deben contar con todo nuestro apoyo.”

  La Coordinadora Gai-Lesbiana anima a la participación en las
  actividades y celebraciones que se realizan por todo el Estado y especialmente en
  la Manifestación Estatal que se celebrará en Madrid el próximo sábado 1
  de julio.

  Gabinete de Medios de comunicación de la Federació d’Associacions
  Coordinadora Gai-Lesbiana
Trabajando...
X