Xavier Verdaguer i Ribes — Constituït el Consell Nacional LGBT

Fotografia de Xavier Verdaguer

El Consell Nacional de lesbianes, gais, homes i dones bisexuals i transsexuals es va constituir aquest mes de gener al Palau de Mar, seu del Departament d’Acció social i ciutadania després de la seva creació el 28 de juny de 2007. Aquest Consell és el primer de caràcter nacional que es constitueix i compta amb l’antecedent important del Consell Municipal de Barcelona l’experiència del qual s’ha tingut molt en compte a l’hora de fer el Consell Nacional que dóna una dimensió més ampla que la atorgada per la Ciutat de Barcelona i recull les experiències que el territori ha donat en temàtica LGBT massa sovint centrada només en l’experiència de la gran ciutat.

Amb aquesta constitució s’acompleix també el darrer dels compromisos que el 2004 contreia el Govern en el Pacte que va donar pas a una legislatura que ha canviat substancialment el panorama legal per al col·lectiu LGBT, la llei que permet d’adopció a lesbianes i gais, la llei que permet el matrimoni, la creació d’un Pla Interdepartamental i la constitució d’aquest Consell consultiu.

El Consell LGBT ha d’esdevenir un òrgan de consulta permanent de la Generalitat que assessori de les polítiques LGBT que es duguin a terme i que com a primer encàrrec, fet per l’Honorable Consellera Carme Capdevila té el de revisar de les bases que han de donar pas a la Llei que garanteixi la igualtat de drets LGBT i en contra de l’homofòbia.

Es fa realitat amb aquesta constitució una demanda llargament sol·licitada pel teixit ciutadà de cares a que el col·lectiu LGBT sigui tingut en compte en les polítiques que el Govern de la Generalitat dugui a terme i en aquest sentit sorgeixi un treball de costat, cadascú en el seu àmbit, però encarats al mateix objectiu que és l’assoliment de la màxima igualtat de drets i el reconeixement de les particularitats que com a col·lectiu tenim

Justament amb aquesta voluntat es va crear el Programa per al col·lectiu de Gais, Lesbianes i Transsexuals que durant dos anys de vigència ha elaborat un Pla interdepartamental que afecta 11 Departaments de la Generalitat i que va desplegant-se poc a poc tot donant resposta a les demandes llargament fetes pels nostres col·lectius.

En la sessió Constituent van incorporar-se al Consell 37 associacions LGBT, a més d’alguns partits parlamentaris i sindicats en aquests darrers casos només es preveu que en formin part aquells grups que tinguin alguna sectorial o grup de treball explícit en temàtica LGBT. Aquest Consell es dividirà en uns cinc Grups de Treball que proposaran i analitzaran les polítiques que es facin des de Govern i abordaran àmbits tant diversos com poden ser el laboral, educatiu, de la salut, de seguretat, etc.

Ara correspon a totes les persones que ens hem sumat a aquest projecte fer-lo funcionar i que les complicitats que entre totes i tots anem teixint serveixin per aconseguir fer més i millor feina per a la consecució d’una societat més justa, més lliure i més cohesionada.

Xavier Verdaguer i Ribes,
Responsable del Programa per al col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals de la Generalitat