Missió, Visió i Valors del GAG


Missió: Construir una societat Millor i més justa basada en la igualtat de drets per a tothom on els diversitats siguin l considerades un valor i no una causa de discriminació

Visió: Ser un Referent social a l’hora de generar discurs sobre els drets de les persones LGTBI en el marc dels drets fonamentals i un espai de trobada, reflexió i Acompanyament al Col·lectiu

Valors: Compromís social amb l’Col·lectius LGTBI i amb tota la societat perquè una comunitat més igualitària és una societat més acollidora i generosa per a tothom