Màrius Tàrraga — Un Pla per la plena igualtat de gais, lesbianes i trans

Fotografia de Màrius Tàrraga

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.7 que “els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella, tenint en compte llurs característiques, amb independència de l’orientació sexual de llurs membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres formes de convivència i llurs efectes”. Així mateix, l’article 40.8 estableix que “els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”.

L’Acord polític que va donar lloc a la legislatura recollia un seguit de propostes que esmentaven expressament a gais, lesbianes i transsexuals. Les propostes estan recollides en el capítol Catalunya, una nació socialment avançada. Concretament, l’apartat II que fa referència a benestar social, en el punt 5.10 de les polítiques d’acció social. Aquesta primera declaració d’intencions de govern té quatre punts fonamentals que més tard s’han recollit en el Pla de Govern 2004-2007.

El Pla de Govern, desenvolupa l’acord esmentat. Els quatre punts resten reflectits en l’apartat 3.2.2 de les polítiques d’acció social i amb el títol de garantir la cohesió social, en especial dels col·lectius amb major risc d’exclusió. Aquests quatre acords són: la creació d’un Pla Interdepartamental, creació d’un òrgan consultiu, incidir en el canvi d’actituds socials envers el col·lectiu i permetre l’adopció o acollida de famílies homosexuals.

El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el passat 5 de setembre aquest reglament, el Pla Interdepartamental per la no discriminació de persones homosexuals i transsexuals, convertint-se en la concreció del compromís del Govern de Catalunya amb el col·lectiu gai, lesbià i transsexual. L’objectiu final del Govern és el d’aconseguir no tan sols la fi de qualsevol mena de discriminació jurídica per les persones homosexuals i transsexuals, sinó que aquesta igualtat legal es tradueixi també en la fi de la discriminació social que històricament han sofert els gais, les lesbianes i els homes i dones transsexuals de Catalunya. Amb el present Pla el Govern treballarà per aconseguir la plena normalitat i visibilitat social del fet homosexual i transsexual, a qualsevol àmbit i espai, a qualsevol poble o ciutat de Catalunya.

Per tal d’aconseguir-ho es proposen al llarg d’aquest text un conjunt d’accions de govern en diferents àmbits, tractant l’homosexualitat i la transsexualitat de forma global, incidint en totes les expressions de la vida quotidiana. En concret, des de l’àmbit legislatiu i jurídic; des de l’àmbit laboral; des de l’àmbit de la salut; des de l’àmbit educatiu i de formació; des de l’àmbit cultural i del lleure; des de l’àmbit de la comunicació; des de l’àmbit del benestar i des de l’àmbit de la participació i la solidaritat.

En els últims anys, canvis jurídics i legislatius han possibilitat el matrimoni per a persones del mateix sexe i l’adopció conjunta, entre d’altres fites. Noves famílies i nous parentius que reflecteixen les noves tipologies d’organitzacions i d’agrupaments familiars que des de fa força anys han anat formant un nombre important de gais, lesbianes i transsexuals. La protecció i ple desenvolupament d’aquestes relacions familiars, que caminaven fins fa poc sense l’empara jurídica, mereixen tot un esforç per part del govern actual. Cal posar fi, en definitiva, a les injustícies i al menyspreu jurídic en què s’han vist sotmesos al llarg de segles gais, lesbianes, transsexuals, les seves famílies d’origen i les noves famílies creades a partir de la seva voluntat de convivència.

Malauradament, els entorns de treball al nostre país són encara lluny de ser els espais de convivència que desitjaríem, on totes les persones puguin viure de manera natural la seva orientació sexual. Així, tal i com reconeix el Parlament de Catalunya en la recent Resolució 446/VII, sobre la igualtat laboral i professional de les minories sexuals a Catalunya, “les ocasions en què es manifesta la discriminació i l’homofòbia són encara massa habituals: en els processos de selecció per accedir a llocs de treball (tant en les entrevistes personals com en molts tests i proves) són comunes les preguntes directes o indirectes sobre la vida privada dels candidats; en les relacions en el lloc de treball no són estranys els comentaris homòfobs o l’ús de llenguatge ofensiu per a les persones gais, lesbianes i transsexuals; en els processos de presa de decisions sobre aspectes com els ascensos, els premis i les condicions de treball encara pesa molt que el treballador o la treballadora tingui o no un estil de vida convencional i tradicional, com si això hagués d’influir en la seva professionalitat o productivitat”. El present Pla treballarà per eliminar aquestes situacions de discriminació dels espais i llocs de treball catalans.

Caldrà també incidir en un tracte idoni per a les víctimes d’agressions homòfobes de qualsevol mena, així com assegurar especialment un tracte respectuós en les pràctiques mèdiques en relació a l’homosexualitat i la transsexualitat. De forma especial, caldrà continuar sent especialment sensibles davant la SIDA i el VIH, amb l’assistència òptima a les persones seropositives homosexuals i transsexuals, i amb l’increment de campanyes per a la prevenció de les malalties de transmissió sexual.

Així mateix, creiem que les mesures proposades en l’àmbit educatiu resulten imprescindibles per assegurar la normalitat i visibilitat del fet homosexual, des d’una doble perspectiva. En primer lloc, per assegurar el normal desenvolupament de la personalitat d’adolescents i joves homosexuals, en un espai on tradicionalment s’han donat casos d’assetjament moral i agressions físiques a causa de l’orientació sexual dels alumnes. En un segon vessant, la incorporació del fet homosexual i transsexual en els currículums i assignatures dels centres educatius de Catalunya,(de qualsevol tipus, públics, concertats i privats), permetrà un exercici fonamental de pedagogia social, i afavorirà notablement el respecte dels drets humans de gais, lesbianes i transsexuals per part de les generacions futures.

Resulten també imprescindibles les mesures destinades a vetllar i assegurar el benestar social a gais i lesbianes, en especial quan siguin persones dependents per alguna deficiència física o psíquica, o per edat avançada. Especial atenció mereixen els homes i les dones transsexuals, víctimes en la majoria de casos d’una discriminació social històrica.

Caldrà també incrementar i impulsar la presència d’esdeveniments culturals de temàtica homosexual i transsexual en el conjunt d’activitats culturals a Catalunya, així com assegurar la presència normal i adequada del fet homosexual i transsexual en el conjunt de mitjans de comunicació i expressions culturals i artístiques que es donin al territori.

Finalment, caldrà determinar els mecanismes per a retre homenatge i reconeixement als gais, les lesbianes i els homes i dones transsexuals víctimes del franquisme, dins el procés de recuperació de la memòria històrica. Víctimes a causa de la seva orientació sexual, com encara podem trobar, malauradament, avui dia, a molts països d’arreu del món. En aquest sentit, Catalunya treballarà per convertir-se en un model internacional de respecte a la diversitat sexual i de gèneres de la seva societat, impulsant aquelles iniciatives que permetin millorar els drets humans de gais, lesbianes i homes i dones transsexuals.

Per a l’adequat desplegament del Pla seria oportú establir mecanismes participatius i de relació continuada amb el conjunt d’entitats que treballin en la defensa dels drets i llibertats de gais, lesbianes i transsexuals de Catalunya, com ara un eventual òrgan consultiu i participatiu que es reuneixi de forma regular i on sigui representat el conjunt d’entitats GLT catalanes. Les associacions de gais, lesbianes i transsexuals han estat les veritables impulsores dels canvis socials i jurídics que ha experimentat el nostre país en relació a l’homosexualitat i la transsexualitat. La seva participació resulta imprescindible per a l’adequat desplegament d’aquest Pla.

D’aquesta manera el Govern aprova un text normatiu pioner a la Unió Europea pel seu abast i àmbit d’aplicació, amb la voluntat ferma de foragitar l’exclusió històrica de gais, lesbianes i transsexuals. D’aquesta manera el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran gaudir d’una societat més cohesionada i respectuosa amb la seva diversitat afectiva, sentimental, sexual i de gèneres, un reflex innegable de la capacitat de Catalunya per assumir la pluralitat dels seus ciutadans.

Màrius Tàrraga i Carmen
Responsable
Programa per al col.lectiu
gai, lesbià i transsexual

Departament de la Presidència
Generalitat de Catalunya

Setembre 2006


Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.